Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
administracyjne
podatek Vat
prawo budowlane
prawo ochrony środowiska
administarcja publiczna
postępowanie egzekucyjne
prawo drogowe
samorząd terytorialny
zamówienia publiczne
bankowe
cywilne
finansowe
gospodarcze i handlowe
historia i nauka prawa
karne
konstytucyjne
medyczne (ochrony zdrowia)
międzynarodowe
ochrona danych i informacji niejawnych
podatkowe
pracy
własności intelektualnej
własności przemysłowej
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Prawo
   cywilne


Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych


Autor: Agnieszka Laskowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

ISBN: 978-83-7601-480-7

Cena netto: 72,00 PLN
VAT: 0 %
Cena brutto: 72,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Stan prawny na 13.03.2009 r.

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie wypadków zawieszenia postępowania w procesie cywilnym oraz w postępowaniu nieprocesowym uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego oraz w innych wybranych aktach prawnych. Kilka uwag poświęcono także wypadkom zawieszenia innych sądowych postępowań cywilnych. Przedstawiając poszczególne przypadki, autorka analizuje kwestie procesowe oraz materialnoprawne. Książka zawiera szczegółowe rozważania dotyczące nie tylko samej instytucji zawieszenia postępowania, ale i wielu zagadnień ściśle z nią powiązanych, jak np. prejudycjalności. Omówiono w niej także skutki procesowe zawieszenia postępowania, przesłanki jego podjęcia oraz podstawy prawne do umorzenia zawieszonego postępowania. Ustalenia historycznoprawne oraz prawnoporównawcze poczyniono wszędzie tam, gdzie okazało się to niezbędne dla bardziej wnikliwego przeanalizowania instytucji zawieszenia postępowania na gruncie prawa polskiego. Szczególne znaczenie praktyczne mogą mieć ustalenia prawnoporównawcze poczynione na tle przepisów obowiązujących w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Stron 372, Format B5, Oprawa miękka, 2009

Rozdział pierwszy
Pojęcie, charakter prawny oraz cele zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 19

1. Uwagi wprowadzające
str. 19
2. Pojęcie "zawieszenie postępowania"
str. 19
2.1. Doktrynalne definicje zawieszenia postępowania
str. 19
2.1.1. Pojęcie "zawieszenie postępowania" na tle prawnoporównawczym
str. 19
2.1.2. Pojęcie "zawieszenie postępowania" w nauce polskiej
str. 21
2.1.3. Wnioski wynikające z analizy prawnoporównawczej
str. 23
2.2. Próba zdefiniowania pojęcia "zawieszenie postępowania"
str. 24
3. Zawieszenie postępowania a inne instytucje procesowe wstrzymujące postępowanie w sprawie cywilnej
str. 25
3.1. Uwagi wprowadzające
str. 25
3.2. Zawieszenie postępowania a odroczenie posiedzenia i odroczenie wydania orzeczenia
str. 25
3.3. Zawieszenie postępowania a wstrzymanie rozpoznania sprawy lub wykonania orzeczenia
str. 26
3.4. Zawieszenie postępowania a odwołanie rozprawy
str. 27
3.5. Zawieszenie a umorzenie postępowania
str. 27
4. Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych a zawieszenie innych postępowań sądowych prowadzonych w sprawach cywilnych
str. 28
4.1. Uwagi wprowadzające
str. 28
4.2. Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego a zawieszenie postępowania pomocniczego w sprawach cywilnych
str. 29
4.3. Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego a zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych
str. 31
4.4. Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego a zawieszenie postępowania upadłościowego
str. 35
4.5. Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego a zawieszenie międzynarodowego sądowego postępowania cywilnego
str. 36
5. Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych w świetle wybranych gwarancji konstytucyjnych oraz zasad postępowania cywilnego
str. 37
6. Cele zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 46

Rozdział drugi
Klasyfikacje wypadków zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 48


1. Uwagi wprowadzające
str. 48
2. Doktrynalne klasyfikacje wypadków zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 48
2.1. Klasyfikacje wypadków zawieszenia postępowania dokonywane na gruncie prawa obowiązującego w wybranych państwach obcych
str. 48
2.2. Klasyfikacje wypadków zawieszenia postępowania dokonywane na gruncie prawa polskiego
str. 54
2.2.1. Klasyfikacje wypadków zawieszenia postępowania w procesie cywilnym
str. 54
2.2.2. Wypadki zawieszenia postępowania nieprocesowego
str. 56
2.3. Wnioski wynikające z analizy prawnoporównawczej
str. 58
3. Próba klasyfikacji wypadków zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 59

Rozdział trzeci
Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych z mocy prawa
str. 62


1. Uwagi wprowadzające
str. 62
2. Przesłanki zawieszenia postępowania z mocy prawa
str. 63
3. Sposób zawieszenia postępowania na podstawie art. 173 k.p.c.
str. 65

Rozdział czwarty
Wypadki obligatoryjnego zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych przez sąd z urzędu
str. 69


1. Uwagi wprowadzające
str. 69
2. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
str. 70
2.1. Uwagi prawnoporównawcze
str. 70
2.2. Przesłanki zastosowania art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.
str. 73
2.2.1. Śmierć strony, uczestnika postępowania nieprocesowego, interwenienta ubocznego lub utrata przez nich zdolności sądowej
str. 73
2.2.2. Utrata zdolności procesowej przez stronę, uczestnika postępowania nieprocesowego, interwenienta ubocznego
str. 84
2.2.3. Śmierć przedstawiciela ustawowego strony, uczestnika postępowania nieprocesowego, interwenienta ubocznego, utrata przez niego zdolności procesowej lub charakteru takiego przedstawiciela
str. 86
2.3. Zawieszenie postępowania z powodu braków w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną uniemożliwiających jej działanie
str. 88
2.4. Wnioski
str. 93
3. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 3 k.p.c.
str. 95
4. Wpływ ogłoszenia upadłości strony na toczące się z jej udziałem sądowe postępowanie rozpoznawcze
str. 98
4.1. Uwagi historycznoprawne
str. 98
4.2. Skutki prawne ogłoszenia upadłości strony - uwagi wstępne i prawnoporównawcze
str. 100
4.3. Przesłanki zastosowania art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c.
str. 105
4.4. Ogłoszenie upadłości wobec osoby pozostającej w związku małżeńskim a zastosowanie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c.
str. 110
5. Wpływ na tok postępowania śmierci pełnomocnika procesowego lub wystąpienia po jego stronie innych przeszkód
str. 113
5.1. Uwagi wprowadzające
str. 113
5.2. Uwagi prawnoporównawcze
str. 115
5.3. Śmierć pełnomocnika procesowego a zawieszenie postępowania w prawie polskim
str. 116
5.4. Inne przeszkody występujące po stronie pełnomocnika procesowego w prawie polskim
str. 124
5.5. Wnioski
str. 126

Rozdział piąty
Obligatoryjne zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych przez sąd na wniosek
str. 128


1. Uwagi wprowadzające
str. 128
2. Podmioty legitymowane do zgłoszenia wniosku o zawieszenie postępowania
str. 130
3. Przesłanki skutecznego zgłoszenia wniosku o zawieszenie postępowania
str. 136
4. Inne kwestie
str. 146

Rozdział szósty
Wypadki fakultatywnego zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych przez sąd z urzędu - prejudycjalne przyczyny zawieszenia postępowania
str. 148


1. Uwagi prawnoporównawcze
str. 148
2. Pojęcie prejudycjalności w nauce polskiej
str. 152
3. Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.
str. 157
3.1. Zawieszenie postępowania z powodu innego toczącego się przed sądem polskim postępowania cywilnego
str. 157
3.2. Zawieszenie postępowania z powodu wystąpienia przez sąd krajowy z pytaniem prawnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu Pierwszej Instancji
str. 170
3.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 170
3.2.2. Przesłanki wystąpienia przez sąd krajowy z pytaniem prawnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 171
3.2.3. Zakres związania sądu krajowego odpowiedzią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 175
3.2.4. Wpływ na tok postępowania krajowego wystąpienia przez sąd polski z pytaniem prawnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 176
4. Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 2 k.p.c.
str. 178
5. Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.
str. 179
5.1. Pojęcie decyzji administracyjnej
str. 179
5.2. Zakres "związania" sądu decyzją administracyjną. Przesłanki zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 182
6. Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c.
str. 189
6.1. Uwagi wprowadzające
str. 189
6.2. Pojęcie i rodzaje czynów wymagających ustalenia w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym
str. 190
6.3. Zakres związania sądu orzeczeniami i ustaleniami sądu karnego lub organu dyscyplinarnego. Przesłanki zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 192

Rozdział siódmy
Wypadki fakultatywnego zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych przez sąd z urzędu i na wniosek, zwane wypadkami spoczywania postępowania
str. 204


1. Uwagi wprowadzające
str. 204
2. Uwagi prawnoporównawcze
str. 205
3. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 5 k.p.c.
str. 209
4. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.
str. 217
4.1. Uwagi wprowadzające
str. 217
4.2. Brak aktualnego adresu powoda lub pozwanego
str. 220
4.3. Niewykonanie przez powoda innych zarządzeń
str. 228
5. Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (uczestników postępowania nieprocesowego) na podstawie art. 178 k.p.c. (art. 178 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)
str. 237

Rozdział ósmy
Szczególne kodeksowe wypadki zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
str. 248


1. Uwagi wprowadzające
str. 248
2. Szczególne kodeksowe wypadki zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych w wybranych państwach obcych
str. 248
3. Szczególne kodeksowe wypadki zawieszenia postępowania w sprawach małżeńskich (art. 428 § 1, 440 § 1 i 450 § 1 k.p.c.)
str. 255
3.1. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 428 § 1 k.p.c.
str. 255
3.2. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 440 § 1 k.p.c.
str. 257
3.3. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 450 § 1 k.p.c.
str. 263
4. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 5675 k.p.c.
str. 263
5. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 445 § 2 i 4451 § 2 k.p.c.
str. 264
6. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 456 § 2 i 4 oraz 458 § 2 k.p.c.
str. 271
7. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 587 § 2 k.p.c.
str. 274
8. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 5982 § 1 k.p.c.
str. 275
9. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 1209 § 1 k.p.c.
str. 276

Rozdział dziewiąty
Wybrane wypadki zawieszenia sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych uregulowane innymi przepisami prawa niż kodeks postępowania cywilnego
str. 280


1. Uwagi wprowadzające
str. 280
2. Zawieszenie postępowania z powodu zawisłości sprawy i spraw wiążących się ze sobą w świetle postanowień konwencji z Lugano oraz wybranych przepisów prawa wspólnotowego
str. 282
2.1. Uwagi wprowadzające
str. 282
2.2. Zawieszenie postępowania z powodu zawisłości sprawy przed sądem innego państwa
str. 283
2.3. Zawieszenie postępowania z powodu związku między sprawami zawisłymi przed sądami różnych państw
str. 289
3. Zawieszenie postępowania z powodu skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego
str. 292

Rozdział dziesiąty
Stan zawieszenia postępowania oraz podjęcie lub umorzenie zawieszonego postępowania
str. 298


1. Uwagi wprowadzające
str. 298
2. Uwagi prawnoporównawcze
str. 299
3. Analiza stanu zawieszenia postępowania - powstania, zakresu oraz skutków procesowych w prawie polskim
str. 303
3.1. Powstanie i zakres stanu zawieszenia postępowania
str. 303
3.1.1. Postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania
str. 303
3.1.2. Zmiana przyczyny zawieszenia postępowania w czasie trwania stanu zawieszenia postępowania
str. 307
3.1.3. Bezpodstawne lub błędne zawieszenie postępowania
str. 308
3.1.4. Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy stanu zawieszenia postępowania
str. 311
3.2. Skutki procesowe zawieszenia postępowania
str. 311
3.2.1. Wpływ zawieszenia postępowania na bieg terminów
str. 311
3.2.2. Wpływ zawieszenia postępowania na skuteczność czynności procesowych sądu oraz stron (uczestników postępowania nieprocesowego)
str. 313
4. Podjęcie zawieszonego postępowania w prawie polskim
str. 317
4.1. Uwagi wprowadzające
str. 317
4.2. Podjęcie postępowania z urzędu
str. 319
4.3. Podjęcie postępowania na wniosek
str. 326
4.4. Postanowienia w przedmiocie podjęcia postępowania
str. 329
4.5. Podjęcie postępowania z mocy prawa
str. 330
5. Umorzenie zawieszonego postępowania w prawie polskim
str. 330
5.1. Uwagi wprowadzające
str. 330
5.2. Umorzenie zawieszonego postępowania z mocy orzeczenia sądu
str. 331
5.3. Umorzenie zawieszonego postępowania z mocy prawa
str. 336
5.4. Błędna przyczyna zawieszenia postępowania lub bezpodstawne zawieszenie postępowania a umorzenie zawieszonego postępowania
str. 338
5.5. Skutki prawne umorzenia postępowania
str. 339

Wnioski końcowe
str. 343

Bibliografia
str. 353Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl